Privacyverklaring

Via onze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij van Lie Tandartsen vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van zeer groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de nieuwe privacywetgeving AVG stelt. Dat betekent onder andere dat wij: onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Lie Tandartsen is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22-11-2018.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken o.a. de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

NAW (naam, adres en woonplaats) gegevens
Telefoonnummer
Factuuradres
Emailadres
Betalingsgegevens
PUBLICATIE
Wij publiceren jouw klantgegevens niet.
VERSTREKKING AAN DERDEN M.B.T. GEGEVENSVERWERKING
Hieronder kan je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. Jouw gegevens kunnen aan derden worden verstrekt omwille een correcte afhandeling van een bestelling, technische ondersteuning of ander noodzakelijk aspect binnen onze organisatie. In het volgende overzicht worden de verschillende ‘derden’ partijen omschreven:
SOFTWARE WEBSITE
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Joomla. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden niet direct met deze partij gedeeld maar wij kunnen Joomla toegang verschaffen tot het beheersysteem van onze website (en dus ook tot jouw gegevens) om ons (technische) ondersteuning te bieden. Echter zal Joomla jouw gegevens nooit gebruiken voor welk doel dan ook.

Joomla is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Joomla maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

ONDERHOUD WEBSITE
Het onderhoud van onze webshop wordt verzorgd door DentalHome. Met onderhoud worden zaken zoals: het regelmatig updaten van de webwinkelsoftware, het regelmatig updaten van de beveiligingssoftware, technische ondersteuning, etc.
HOSTING
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van DentalHome. DentalHome verwerkt persoonsgegevens namens ons maar gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.

DentalHome heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. DentalHome is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

FACTURATIE EN BOEKHOUDING
Infomedics beheert en verwerkt grote hoeveelheden data van meer dan 3.500 Klanten en miljoenen Debiteuren. Wij zijn ons ervan bewust hoe belangrijk het is om zorgvuldig met al die data om te gaan. Om deze privacygevoelige data te beschermen treft Infomedics beveiligingsmaatregelen conform de daarvoor geldende beveiligingsstandaarden. Volgens de onderstaande standaarden is Infomedics gecertificeerd:

ISO 27001: 2013 en NEN 7510: We hebben op basis van deze normen passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om onze organisatie en persoonsgegevens van Klanten en Debiteuren goed te beschermen.

ISO 9001: 2015: De kwaliteit van ons werk is geborgd in procesbeschrijvingen en werkinstructies.

ISAE 3402: De belangrijkste risico’s binnen onze primaire processen en automatisering zijn benoemd en er zijn maatregelen genomen om deze risico’s te beperken.

EMAIL
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.
COOKIES
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij je uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Jouw verdere gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels jouw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen). Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:

GOOGLE ANALYTICS
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.
BEVEILIGING
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.
BEWAARTERMIJNEN
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om jouw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).
WEBSITES VAN DERDEN
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
INZAGE EN WIJZIGEN VAN JOUW GEGEVENS
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van jouw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contactgegevens
Lie Tandartsen
Guldeland 5
2291 VG Wateringen
T. 0174 – 295 229

Wij zijn een moderne en professionele tandartsenpraktijk waarbij iedereen – jong en oud – welkom is en waar u kunt rekenen op de deskundigheid en ervaring van onze specialisten.